Изберете държава за доставка на пратката

Общи търговски условия

Общи търговски условия

I. Търговски условия, отнасящи се за купувачите – потребители

1. ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1. Първата част на настоящите Общи условия (за целите на първата част наричана по-долу „настоящи Общи условия“) променя правата и задълженията на страните по договора за покупка между продавача, който е MUZIKER, a.s. , със седалище Drieňová 1H, 821 01 Братислава, Словашка република, IČO 35 840 773, регистрирано в Търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел: Sa, вписване №. 3337/Б (наричано по-долу за краткост „продавача“) и на купувача – потребител, чийто предмет е покупко-продажба на стоки на уебсайта на електронния магазин на продавача (наричан по-долу „електронен магазин“). ) (наричан по-долу „договор за покупка“ или „договор“).

Данни за контакт и по-подробна идентификация на продавача:

e-mail: bulgaria@muziker.com
телефон: +359 2 437 2219
номер по ДДС: SK7020001021
данъчен номер (DIČ): 2021680991
адрес: MUZIKER, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Словашка република

Контролен надзорен орган:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj (Инспекторат на Словашката търговска инспекция за област Братислава)
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru (Отдел за изпълнение на надзор)
ba@soi.sk
тел. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
факс 02/58 27 21 70
www.soi.sk

1.2. Купувач по смисъла на първата част от Общите търговски условия означава потребител, който е физическо лице, което при сключването и изпълнението на договора за покупка не действа в рамките на предмета на своята търговска дейност, работа или професия (наричан по-долу „купувач“) (продавачът и купувачът са наричани също поотделно „договорна страна“ или заедно „договорни страни“).

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

2.1. Продавачът е длъжен по-специално:

 1. да достави поръчаната стока на купувача в уговореното количество, качество и да я опакова или оборудва за транспорт по начина, необходим за нейното съхранение и защита, и
 2. да предаде на купувача най-късно заедно със стоката в писмена или електронна форма всички документи, необходими за приемане и използване на стоката, и други документи, предвидени от действащите законови разпоредби.

2.2. Продавачът има право на пълно плащане на покупната цена от купувача за доставената стока.

2.3. Продавачът има право да анулира (сторнира) поръчката, ако поради разпродажба на наличностите или липса на стока не е в състояние да достави стоката на купувача в срока, посочен в настоящите ОТУ, или на цената, посочена в електронния магазин, ако не договори с клиента замяна. Продавачът също има право да откаже поръчката по недискриминационни причини, по-специално ако продавачът има неуреден иск срещу купувача, ако в миналото купувачът многократно не е успявал да вземе доставените стоки, макар че е бил длъжен да го направи, или ако продавачът се опасява, че може да претърпи щети, като приеме поръчката.

2.4. Купувачът е длъжен по-специално:

 1. да приеме стоките,
 2. да заплати на продавача надлежно и своевременно договорената покупна цена.

2.5. Купувачът има право да му бъде доставена стоката в уговореното количество, качество, време и място.

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА

3.1. Договорът за покупка се сключва с обвързващото приемане на предложението за сключване на договора за покупка на купувача от продавача под формата на попълнен от купувача формуляр (формулярът, попълнен и изпратен от купувача, се нарича по-долу „поръчка“).

3.2. Продавачът, без ненужно забавяне, извършва обвързващото приемане на предложението за сключване на договора, обикновено в рамките на два работни дни от създаването на поръчката, след проверка на наличността на продуктите, валидността на цените и датата на доставка на стоките, поискани от купувача. За обвързващо приемане се счита изпращането на стоките от продавача. Не се изисква обвързващо приемане по електронна поща (имейл). Ако се установи, че продуктите са на по-висока цена, продавачът иска съгласието на купувача за промяна на цената, преди да изпрати поръчката. Договорът за покупка се сключва само когато купувачът даде съгласието си за промяната на цената и когато продавачът впоследствие потвърди поръчката.

3.3. Автоматично генерираното потвърждение за приемане на поръчката от продавача, което се изпраща на имейл адреса на купувача веднага след създаване на поръчката, е само за информационни цели. То се изпраща на купувача, за да го уведоми, че поръчката е регистрирана, и не се счита за обвързващо приемане от страна на продавача на предложението за приключване на договора.

3.4. Продавачът може да предложи допълнителни стоки към поръчката безплатно (наричани по-долу "подарък"). Купувачът дава своето съгласие за такова получаване, като избере избрания подарък преди изпращане на поръчката. Поръчването на подарък не е задължително. Ако купувачът не желае подарък, той не е длъжен да изрази тази своя воля.

3.5. Продажбата на алкохолни напитки е възможна само на лица над 18 години. С изпращането на поръчка, включваща алкохолни напитки, купувачът потвърждава, че е навършил 18 години най-късно в деня на изпращане на поръчката. Продавачът има право да провери този факт, като поиска валиден документ за самоличност и ако купувачът не отговаря на това условие или не може да го докаже, продавачът няма право да му достави алкохолни напитки. Това важи и за лицето, упълномощено от купувача да приеме стоката.

4. ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ПОКУПНАТА ЦЕНА

4.1. Купувачът заплаща на продавача покупната цена за стоките, уговорена в договора за покупко-продажба, включително разходите за доставка на стоките и таксите за допълнителни услуги (наричани по-нататък "покупната цена").

4.2. Подробна и актуална информация за начините на плащане може да намерите в секцията Плащане в електронния магазин на продавача. Някои методи на плащане може да не са на разположение за всички поръчки, например в зависимост от стойността им или избрания начин на доставка. Купувачът ще бъде информиран за евентуалните ограничения по време на създаването на поръчката.

4.3. Евентуалните разходи за доставка и опаковане ще бъдат таксувани, преди поръчката да бъде изпратена. Евентуалните такси за допълнителни услуги се актуализират в поръчката според избора на допълнителни услуги от купувача непрекъснато, но никога след изпращане на поръчката. В случай, че стоките трябва да бъдат транспортирани до купувача извън страна от Европейския съюз, на купувача може да му възникне митническо задължение и евентуално задължение за плащане на други такси, свързани с митнически операции в размер и по начин, определени от общоприложимите правни разпоредби на страната, в която се доставят стоките. Освен ако не е посочено или уговорено друго между договорните страни, продавачът не е длъжен да носи тези задължения от името на купувача.

4.4. Ако купувачът заплати на продавача покупната цена по банков път, за ден на плащане се счита денят, в който цялата покупна цена е заверена по сметката на продавача.

4.5. Купувачът се задължава да заплати на продавача покупната цена в срока, посочен в договора за покупка.

5. ДОСТАВКА НА СТОКИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

5.1. Продавачът ще достави стоката на купувача възможно най-скоро, не по-късно от 30 дни от датата на сключване на договора, освен ако договорните страни не са се договорили друго. Ако продавачът не е изпълнил задължението си да достави стоката в уговорения срок, купувачът ще го покани да достави стоката в допълнителен разумен срок, който купувачът също определя. Ако купувачът не покани продавача в срок от два месеца от датата, на която стоката е трябвало да бъде доставена, стоката се счита за доставена, освен ако не се докаже противното. Ако продавачът не достави артикула дори в този допълнителен срок, купувачът има право да се откаже от договора.

5.2. В случай, че купувачът не приеме стоката без предварителен писмен отказ от договора, продавачът има право на обезщетение в размер на действително направените разходи за опит за доставка на поръчката.

5.3. Купувачът е длъжен да приеме стоките лично или да осигури приемането им от трето лице вместо него. Ако доставката трябва да бъде повторена по причини от страна на купувача (например поради отсъствие на купувача или упълномощено от него трето лице на уговореното място), всички направени допълнителни разходи се поемат от купувача, включително евентуална такса за складиране.

5.4. Купувачът има право да провери пратката при доставка. В случай на установяване на повреда на стоката при получаването ѝ от купувача купувачът има възможност да откаже да приеме стоката. Превозвачът е длъжен да направи протокол за повреда на стоката в присъствието и по искане на купувача. Въз основа на така изготвения протокол, изпратен на продавача, продавачът може след приключване на щетата с превозвача да осигури отстраняване на недостатъка на стоката, отстъпка от покупната цена, а в случай на неотстраними дефекти да достави нова стока на купувача. По-късни рекламации от този тип ще трябва да бъдат доказани.

5.5. Възможностите за транспорт и подробна и актуална информация за условията за транспорт може да намерите в раздел Транспорт на електронния магазин. Не всички видове транспорт може да са на разположение за някои поръчки. Купувачът ще бъде информиран за евентуалните ограничения по време на създаването на поръчката.

5.6. Купувачът като получател на стоката се съгласява фактурата да му бъде издадена и доставена в електронен формат. След сключване на договора за покупка продавачът не е длъжен да изпълни искането на купувача за коригиране или промяна на данните във фактурата, в частност да промени лицето на купувача и да промени адреса за доставка в друга държава. В случай на промяна в статуса на плащащ на ДДС на Купувача Купувачът е длъжен незабавно да информира Продавача за тази промяна. Продавачът не носи отговорност за невярна информация във фактурата, която информация е предоставена в резултат на нарушение на това задължение от страна на Купувача.

5.7. Договорът за покупка се сключва с условие за прекратяване, при условие, че ако купувачът не приеме стоката в рамките на 5 дни след допълнителна покана на продавача и не се договори с продавача за друга дата на приемане на стоката, договорът се разваля, договорните страни връщат или заменят всички получени плащания и стоки, по-специално покупната цена и стоките, с които продавачът придобива право да се разпорежда свободно. Това не засяга правото на продавача на обезщетение съгласно т. 5.2.

6. ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА ОТ ПОВРЕДА НА СТОКАТА

6.1. Стоката остава собственост на продавача до пълното изплащане на покупната цена от купувача. Стоката се доставя на купувача чрез лично вземане или приемане от превозвача.

6.2. Рискът от повреда на стоката преминава върху купувача в момента, в който той приеме стоката от продавача или от превозвача, или в момента, когато продавачът му позволи да се разпореди със стоката, а купувачът не я приеме.

7. ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

7.1. Продавачът носи отговорност за дефекти на стоката и купувачът е длъжен незабавно да подаде рекламация до продавача.

7.2. За уреждането на рекламациите се прилагат тези Правила за рекламация за потребители (наричани по-долу „Правила за рекламация“).

7.3. Купувачът има право да се възползва у продавача от гаранцията само за стоки, които имат дефекти, обхванати са от гаранцията и са закупени чрез електронния магазин на продавача.

7.4. По време на гаранционния срок купувачът има право на безплатно отстраняване на дефекта след изпращане на стоката, включително всички нейни аксесоари.

7.5. Рекламациите се обработват от продавача в писмена форма на хартиен или електронен носител без забавяне. Ако стоката показва дефекти, клиентът има право да подаде рекламация до продавача, като попълни формуляра за рекламация и го изпрати на продавача по електронен път, като достави стоката на продавача по един от изброените по-долу начини, или на хартиен носител заедно с рекламираните стоки по един от изброените по-долу начини. Начини за подаване на рекламация:

 1. Изпращане на формуляра за рекламация и рекламираните стоки до центъра за рекламации на адреса (наричан по-долу „център за рекламации“):
  Muziker reklamačné stredisko
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Словакия
 2. Донасяне на формуляра за рекламация и предаване на рекламираната стока в някой от обектите на продавача / физическите магазини, където е възможно приемането на такава стока с оглед на предлаганите продукти или услуги, или при определено лице.

7.6. Купувачът може да поиска от продавача чрез формуляра за рекламация да организира транспорт до центъра за рекламации. В такъв случай продавачът ще организира транспорта на рекламираната стока от името на купувача за своя сметка чрез превозвач. Рекламираните стоки се считат за доставени на продавача в деня на получаването им от продавача в центъра за рекламации. Превозвачът е трето лице, действащо от свое име, поради което приемането на рекламираната стока за транспорт от превозвача не оказва влияние върху започването на процедурата по рекламацията.

7.7. Купувачът е длъжен да опакова надлежно рекламираните стоки, като вземе предвид естеството им и естеството на рекламирания дефект. Продавачът носи отговорност за влошаването на рекламираните стоки едва от момента на приемането му.

7.8. Продавачът осигурява присъствието на лице, упълномощено да разглежда рекламации, през работното време в обекта на продавача и при определеното лице.

7.9. Ако купувачът възнамерява да достави рекламираната стока в някой от физическите магазини на продавача, продавачът му препоръчва да провери предварително възможността за получаване на стоката на това място.

7.10. При предявяване на рекламация купувачът е длъжен да докаже, че стоката е закупена у продавача и е в гаранционен срок. Купувачът също така е длъжен да посочи точно вида и обхвата на дефектите на стоката.

7.11. За ден на започване на процедурата по рекламация се счита денят, в който купувачът е доставил на продавача:

 1. формуляр за рекламация
 2. рекламираните стоки, включително техните аксесоари и
 3. пароли или кодове за достъп, ако те се отнасят за рекламираните стоки.

7.12. Формулярът за рекламация представлява Приложение № 1 към тези ОТУ и купувачът може да го попълни и изпрати по електронен път на този линк: https://www.muziker.bg/reklamacii.

7.13. Продавачът или посоченото лице ще издаде на купувача потвърждение за предявяване на рекламацията в подходяща форма, избрана от продавача (включително електронна поща), която съдържа деня на започване на процедурата по рекламацията, данни за контакт на продавача и купувача, описание на дефектите на стоката, начин за уреждане на рекламацията, който клиентът предпочита, и информация за правата, които произтичат за клиента от § 622 и § 623 от Гражданския кодекс (наричано по-долу „потвърждение за предявяване на рекламация“).

7.14. Ако рекламацията е предявена чрез средства за комуникация от разстояние, продавачът е длъжен незабавно да изпрати потвърждение за предявяване на рекламация на купувача. Ако не е възможно потвърждението да се изпрати незабавно, то трябва да бъде връчено без ненужно забавяне, най-късно заедно с документа за уреждане на рекламацията. Потвърждението за предявяване на рекламация не трябва да се изпраща, ако купувачът има възможност да докаже предявяването на рекламацията по друг начин.

7.15. В зависимост от решението на купувача, от кое от правата си съгласно § 622 и § 623 от Гражданския кодекс ще се възползва, продавачът или посоченото лице са длъжни незабавно да определят начина на уреждане на рекламацията съгласно тези Правила за рекламация, в по-сложни случаи в рамките на 3 дни от започване на процедурата по рекламация, в обосновани случаи, в частност, ако се изисква сложна техническа оценка на състоянието на стоката, не по-късно от 30 дни от датата на започване на процедурата по рекламацията. След определяне на начина за уреждане на рекламацията, продавачът или посоченото лице ще разгледат рекламацията незабавно; в обосновани случаи рекламацията може да бъде разгледана по-късно. Разглеждането на рекламацията обаче не може да отнеме повече от 30 дни от датата на предявяване на рекламацията. След изтичане на срока за разглеждане на рекламацията потребителят има право да се откаже от договора или има право да замени стоката за нова. Продавачът уведомява купувача за приключване на процедурата по рекламацията и резултата от рекламацията в уговорената между двете страни форма. Същевременно заедно със стоката на купувача ще му бъде изпратен протокол за рекламация. Ако купувачът е предявил рекламация за стоката по време на първите 12 месеца от датата на приемане на стоката, продавачът може да разгледа рекламацията чрез отхвърляне само въз основа на мнението на експерт или становище, издадено от оторизирано, нотифицирано или акредитирано лице, или становището на посоченото лице (наричано по-долу „експертна оценка на стоките“). Независимо от резултата от експертната оценка, продавачът не може да изисква от купувача да възстанови разходите по експертната оценка на стоката или други разходи, свързани с експертната оценка на стоката. Ако купувачът е предявил рекламация на стоката след 12 месеца от датата на приемане на стоката и продавачът я е отхвърлил, лицето, обработило рекламацията, е длъжно да посочи в документа за уреждане на рекламацията на кого купувачът може да изпрати стоката за експертна оценка. В случай, че купувачът изпрати стоката за експертна оценка на определеното лице, посочено в документа за уреждане на рекламацията, разходите за експертна оценка на стоката, както и всички други свързани с нея целесъобразно направени разходи се поемат от продавача независимо от резултата от експертната оценка. Ако купувачът докаже с експертна оценка отговорността на продавача за рекламирания дефект на стоката, той може да подаде рекламация отново; гаранционният срок не тече по време на извършване на експертната оценка на стоката. Продавачът се задължава да възстанови на купувача в срок от 14 дни от датата на повторно подадената рекламация всички разходи, направени за експертната оценка на стоката, както и всички свързани с нея целесъобразно направени разходи. Такава повторно предявена рекламация не може да бъде отхвърлена.

7.16. Вместо да отстранява дефекта продавачът винаги може да замени дефектната стока за стока без дефект, ако това не създава сериозни затруднения за купувача.

7.17. Правото на безплатен гаранционен ремонт се губи:

 1. ако купувачът не докаже, че е закупил дефектната стока от продавача,
 2. ако не е съобщил за видими дефекти при приемане на стоката,
 3. в случай на изтичане на гаранционния срок на стоката,
 4. в случай на механични повреди на стоката, причинени от купувача,
 5. в случай на модификация на стоката от купувача (с огъване, рязане, скъсяване, пробиване и др.), ако стоката не е предназначена за такава модификация и ако дефектът е възникнал в резултат на такава модификация,
 6. в случай на използване или съхранение на стоката при условия, които по своята температура, влажност, химични или механични въздействия не отговарят на естествената среда,
 7. в случай на неправилно боравене или пренебрегване на грижите за стоките,
 8. в случай на повреда на стоките чрез прекомерно натоварване или използване в разрез с условията, посочени в документацията, общите правила, техническите стандарти или стандартите за безопасност,
 9. в случай на подмяна на оригинални части на продукта,
 10. в случай на използване на неподходящо захранващо напрежение, неправилен, неоторизиран или придобит без правно основание хардуер или софтуер,
 11. в случай на използване на неподходящи, несъвместими или неоригинални консумативи, ако дефектът е възникнал в резултат на използването на такъв материал,
 12. в случай на повреда на стоките поради случайно разваляне, влошаване на качеството или обичайно износване, включително изтичане на срока на годност на някои от компонентите (напр. изгаряне на електрическа крушка или намаляване на капацитета на батерията).
 13. в случай на повреда на стоките от компютърен вирус,
 14. в случай на намеса на неупълномощено лице или чрез използване на неподходящи инструменти или материали,
 15. в случай на непрофесионална намеса, повреда при транспортиране, повреда от вода, пожар, електричество или непреодолима сила.
 16. чрез неизвършване на актуализация на дигиталното съдържание в адекватен срок, ако дефектът е възникнал поради неизвършване на тази актуализация. Това не важи, ако купувачът не е бил уведомен за актуализацията или за последствията от неизвършването й, или ако не е направил актуализацията или я е направил неправилно поради недостатък в инструкциите.

7.18. Продавачът е длъжен да разгледа рекламацията и да приключи процедурата по рекламацията по един от следните начини:

 1. чрез предаване на ремонтираната стока,
 2. чрез подмяна на стоката,
 3. чрез възстановяване на покупната цена,
 4. чрез предоставяне на съответна отстъпка от покупната цена,
 5. чрез писмена покана за приемане на обезщетението, определено от продавача,
 6. чрез мотивирано отхвърляне на рекламацията.

7.19. Продавачът е длъжен да издаде на купувача писмен документ за начина на уреждане на рекламацията и за уреждането на рекламацията не по-късно от 30 дни от датата на нейното предявяване.

7.20. След уреждане на рекламацията по друг начин освен чрез връщане на покупната цена продавачът ще върне рекламираната стока или ще достави заменената стока на купувача. Ако купувачът не приеме тази стока в съответния срок, продавачът ще го покани да направи това в рамките на допълнителен разумен срок, определен от продавача, обикновено в рамките на един месец. Ако купувачът не приеме стоката дори в рамките на този допълнителен разумен срок, той е длъжен да заплати на продавача такса за съхранение в размера, посочен в тази точка (наричана по-долу „такса за съхранение“) за всеки дори започнат ден след изтичане на срока за приемане на стоката до приемането ѝ. Размерът на таксата за съхранение се определя според теглото и размерите на стоката, изчислени въз основа на сбора от дължините на нейните ръбове (сбор на ръбовете = височина + ширина + дълбочина), а именно:

 1. 1 € (с думи: едно евро) за съхранение на стоки, чието тегло не надвишава 10 кг и същевременно сборът на ръбовете не надвишава 120 см;
 2. 2 € (с думи: две евро) за съхранение на стоки, които надвишават поне една стойност, посочена в предходната буква, и чиято маса не надвишава 40 кг, като в същото време сборът на ръбовете не надвишава 300 см;
 3. 4 € (с думи: четири евро) за съхранение на други стоки.

7.21. Гаранционният срок е 24 месеца (наричан по-долу „гаранционен срок"), при условие, че не е посочен друг гаранционен срок за конкретни случаи. Гаранционният срок започва да тече от датата на приемане на стоката от купувача. Ако на стоките, опаковката или в инструкциите им е посочен в съответствие със закона срок за използване на стоката, гаранционният срок не изтича преди изтичането на този срок. Дефектите на стоките и произтичащите от тях рекламации трябва да бъдат предявени до края на гаранционния срок. След изтичане на гаранционния срок правото на рекламация се губи.

7.21A. Ако предмет на договора за покупката е артикул с дигитални свойства, продавачът ще гарантира, че на купувача са предоставени договорените актуализации на дигиталното съдържание или услуги за дигитално съдържание. В допълнение към договорените актуализации, продавачът ще гарантира, че на купувача ще бъдат предоставени актуализации, които са необходими, за да може артикулът да запази свойствата си и че купувачът ще бъде уведомен за тяхната наличност

 1. период от 24 месеца, ако съгласно договора за покупка трябва да съдържа дигитално съдържание или услугата за дигитално съдържание трябва да се предоставя непрекъснато за период от 24 месеца, или ако предоставянето е договорено за по-дълъг период, тогава през целия този период, или
 2. през времето, за което купувачът може управнено и разумно да го очаква, ако съгласно договора за покупка дигиталното съдържание или услугата с дигитално съдържание трябва да бъдат предоставени еднократно; това ще бъде дадено според вида и предназначението на вещта, естеството на дигиталното съдържание или услугата с дигитално съдържание и като се вземат предвид обстоятелствата по сключването на договора за покупка и естеството на задължението.

7.21B. Предоставяне 7.21A. тези ОТУ не се прилагат, ако продавачът изрично е уведомил купувача преди сключването на договора, че актуализациите няма да бъдат предоставени и купувачът изрично се е съгласил с това при сключването на договора.

7.21С. Ако дигиталното съдържание или услугата с дигитално съдържание трябва да се предоставя непрекъснато за определен период от време и ако възникне дефект през този период, предполага се дигиталното съдържание или услугата с дигитално съдържание предадени с дефект. Предоставянето на тази Процедура за рекламиране се прилагат за стоки, които са вещи с дигитални свойства, доколкото естеството им позволява.

7.22. „Употребявани стоки“ означава стоки, които са били използвани, не съдържат всички части или са козметично или функционално повредени (наричани по-долу „употребявани стоки“). „Изложени стоки“ означава употребявани стоки, които са били използвани за излагане във физическия магазин на продавача, разопаковани са и са могли да бъдат използвани, доколкото това е било необходимо за демонстриране на свойствата им пред други лица (наричани по-долу „изложени стоки“). „Нефункционални стоки“ са употребявани стоки, които имат такива дефекти, които ги правят неизползваеми и следователно не могат да се използват за обичайното си предназначение (наричани по-долу „нефункционални стоки“).

7.23. Гаранционният срок за всички използвани стоки е 24 месеца, освен ако за конкретни стоки в електронния магазин не е посочен различен, възможно и по-кратък гаранционен срок.

7.24. Ако използваните стоки се продават на по-ниска цена от новите, гаранцията не важи за дефекта, за който е договорена по-ниската цена. Нефункционалните стоки могат да бъдат непоправими и обикновено се продават за резервни части или за колекционерски цели. Допълнително описание на дефектите, причинили неизправност на стоката, а следователно дефекти, които не се покриват от гаранцията, можете да намерите в описанието на стоките в електронния магазин. Дефектните стоки могат да бъдат опасни без предварителен ремонт или модификация. Функционалността на нефункционалните стоки не се покрива от гаранцията.

7.25. Гаранционният срок се удължава с времето, през което купувачът не е могъл да използва стоката поради ремонта ѝ.

7.26. В случай на замяна на стока за нова гаранционният срок започва да тече отново от приемането на новата стока. Същото важи и при замяна на част (част от стоката), за която е предоставена гаранция.

7.27. Ако се касае за поправим дефект на стоката, рекламацията ще бъде уредена в зависимост от решението на купувача чрез отстраняване на дефекта или замяна на стоката.

7.28. В случай на дефект на стоката, който не може да бъде отстранен и който възпрепятства правилното използване на стоката като стока без дефекти, купувачът има право да замени стоката или има право да се откаже от договора. Същите права се полагат на купувача в случай на поправими дефекти, ако обаче купувачът не може да използва стоката правилно поради повторение на дефекта след ремонт (повече от два пъти) или поради голям брой дефекти (повече от два).

7.29. В случай на други непоправими дефекти купувачът има право на разумна отстъпка от покупната цена, чийто размер се определя по споразумение на договорните страни.

7.30. Разглеждането на рекламации се отнася само за дефекти, посочени от купувача в рекламацията.

7.31. Ако продавачът прекрати процедурата по рекламацията с мотивирано отхвърляне на рекламацията на стоката, той може да предложи на купувача да отстрани дефектите за сметка на купувача. Купувачът не е длъжен да приеме подобно предложение.

7.32. Ако продавачът прекрати процедурата по рекламацията с мотивирано отхвърляне на рекламацията на стоката, а купувачът не е съгласен с такова уреждане на рекламацията, той може да потърси защита на правата си по съдебен ред.

8. ЛИЧНИ ДАННИ И ТЯХНАТА ЗАЩИТА

Продавачът е предприел подходящи мерки за обработка на лични данни в съответствие със Закон № 18/2018 Сб. з. относно защитата на личните данни и изменението и допълнението на някои закони и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 /ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (Регламент ОРЗД). Купувачът потвърждава, че е запознат с обработката на личните му данни в съответствие с правилата, които ще намери на следния линк: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35840773/en/basic-information.

9. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

9.1. Продавачът има право да се откаже от договора поради изчерпване на наличностите, липса на стоки или ако производителят, вносителят или доставчикът на стоките, договорени в договора, е преустановил производството или е направил такива значителни промени, които са попречили на изпълнението на задълженията на продавача по договора, или поради непреодолима сила, или в случай, че въпреки всички усилия, които разумно могат да се изискват от него, той не е в състояние да достави стоката на клиента в срока, посочен в настоящите ОТУ или на договорената цена. Продавачът е длъжен да информира купувача за този факт без ненужно забавяне и да върне всички плащания на купувача в съответствие с тези ОТУ. Това не засяга правото на договорните страни да се договорят за заместваща доставка или променена цена.

9.2. Продавачът има право да се откаже от договора също в случай, че при сключването на договора за покупка е имало явна грешка в покупната цена, посочена за стоката (напр. неправилно поставена десетична запетая, липсваща цифра, покупната цена очевидно не съответства на обичайната пазарна цена).

9.3. Купувачът има право да се откаже от договора, чийто предмет е продажба на стока, дори без да посочва причина, в 14-дневен срок от датата на приемане на стоката. Стоката се счита за приета в момента, когато купувачът или посочено от него трето лице, с изключение на превозвача, приеме всички части на поръчаната стока, или

 1. ако стоките, поръчани от потребителя в една поръчка, се доставят отделно, в момента на приемане на стоката, която е била доставена последно,
 2. ако се доставя стока, състояща се от няколко части или бройки, в момента на приемане на последната част или последната бройка,
 3. ако стоката се доставя многократно през определен период, в момента на приемане на първата доставена стока.

9.4. Купувачът може да се откаже от договора, чийто предмет е доставката на стока, дори преди началото на срока за отказ от договора.

9.5. Купувачът има право да се откаже от договора за предоставяне на електронно съдържание, недоставено на материален носител, в 14-дневен срок от датата на сключване на този договор, освен в случаите по т. 9.16. буква l).

9.6. Купувачът може да упражни правото си на отказ от договора на хартиен носител или под формата на запис на друг траен носител или чрез формуляр на адрес:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Словакия

9.7. Формулярът за отказ от договора представлява приложение № 2 към тези ОТУ и може да се попълни и изпрати по електронен път на този линк: https://www.muziker.bg/usloviya-za-vrasthane-pravo-na-otkaz.

9.8. Купувачът може също да се откаже от договора преди началото на периода за отказ от договора. Срокът за отказ от договора се счита за спазен, ако известието за отказ от договора е изпратено до продавача не по-късно от последния ден на срока за отказ от договора. Тежестта на доказване при упражняването на правото на отказ се носи от купувача.

9.9. Продавачът се задължава без неоправдано забавяне, не по-късно от 14 дни от датата на връчване на известието за отказ от договора, да върне на купувача всички плащания, получени от него по договора или във връзка с него, включително транспортни разходи, доставка и пощенски разходи, както и други разходи и такси; правото на продавача по ал. 9.11 не е засегнато. Продавачът не е длъжен да възстанови на потребителя допълнителни разходи, ако потребителят изрично е избрал метод на доставка, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, предлаган от продавача. Допълнителните разходи са разликата между разходите за доставка, избрани от потребителя, и разходите за най-евтиния стандартен метод на доставка, предлаган от продавача.

9.9A. В случай, че купувачът е платил покупната цена с наложен платеж, т.е. чрез плащане на куриера при получаване на пратката, продавачът няма да възстанови на купувача таксата, която купувачът е платил за използването на този метод на плащане. Наложен платеж е услуга, която се предоставя изцяло от продавача, който иска от куриера да достави стоките на купувача и да вземе наложения платеж.

9.10. Продавачът ще върне всички плащания на купувача по същия начин, който купувачът е използвал при плащането си, освен ако страните не договорят друго (например чрез превод по банкова сметка, посочена от купувача) и в случай, че във връзка с това няма да бъдат начислени никакви допълнителни такси на купувача. Ако купувачът е платил покупната цена или част от нея чрез използване на ваучера за подарък Muziker Gift Card (наричана по-долу „ваучер за подарък“), продавачът ще предостави на купувача нов ваучер за подарък в размер на използвания ваучер за подарък. Купувачът може да ползва този кредит за следваща покупка от продавача. В случай, че купувачът е избрал друг начин на плащане за плащането на част от поръчката, купувачът ще върне тази част от плащането в съответствие с тези ОТУ.

9.11. При отказ от договора, чийто предмет е продажбата на стока, продавачът не е длъжен да връща плащанията на купувача, преди стоката да му бъде доставена или докато купувачът не докаже, че е изпратил стоката обратно на продавача, освен ако продавачът не предложи да вземе стоката лично или чрез упълномощено от него лице.

9.12. В случай, че купувачът се откаже от договора и достави на продавача стока, която е използвана или повредена, или нейната стойност е намалена в резултат на боравене, което надвишава рамките на боравенето, необходимо за определяне на свойствата и функционалността на стоката, продавачът има право на обезщетение от купувача в размер на стойността на ремонта на стоката и възстановяване на стоката в първоначалното ѝ състояние.

9.13. Ако купувачът не е върнал стоката на продавача заедно с отказ от договора и ако страните не се споразумеят за друг начин за връщане на стоката, купувачът е длъжен да изпрати стоката заедно с аксесоарите ѝ, включително документацията, на продавача не по-късно от 14 дни на адрес:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Словакия

9.14. Ако клиентът е получил подарък от продавача за поръчката, купувачът е длъжен да върне и този подарък. Ако купувачът не изпълни това задължение, продавачът има право да поиска от купувача цената за подаръка, посочена на сайта на електронния магазин към момента на сключване на договора, а ако няма такава цена, обичайната цена.

9.15. Купувачът поема разходите за връщане на стоката на продавача или на лицето, упълномощено от продавача да приеме стоката. Разходите за връщане на стоката обикновено зависят от характеристиките на стоката (размери, тегло), разстоянието и избрания начин на транспорт и приблизително съответстват на разходите, посочени в раздел Транспорт, т.е. разходите, които обикновено се правят за доставка на стоката до клиента.

9.15A. Купувачът може също така да поиска от продавача чрез формуляра за отказ да вземе стоката чрез превозвач. В такъв случай купувачът поема разходите по връщането на стоката само до размер, приблизително съответстващ на цената за вътрешен транспорт в страната, в която се взема стоката, като при определяне размера на разходите се вземат предвид и видът, размерите и теглото на стоката. Тази сума ще бъде показана на купувача във формуляра за отказ от договора, като купувачът изразява съгласието си с размера на таксата, подавайки искане за вземане на стоката. Продавачът има право да откаже да вземе стоката от държава, различна от тази, в която е била доставена стоката. Останалите разпоредби на този член не са засегнати.

9.16. Купувачът не може да се откаже от договор, чийто предмет е

 1. предоставяне на услуга, ако предоставянето ѝ е започнало с изричното съгласие на купувача и купувачът е заявил, че е надлежно уведомен, че с изразяването на това съгласие губи правото си да се откаже от договора след пълното предоставяне на услугата, а ако е извършено пълно предоставяне на услугата,
 2. продажба на стоки или предоставяне на услуги, чиято цена зависи от ценовите движения на финансовия пазар, на които продавачът не може да повлияе и които могат да възникнат по време на периода за отказ от договора,
 3. продажба на стоки, направени според специалните изисквания на купувача, стоки по поръчка или стоки, предназначени специално за един купувач (напр. кабели и вериги, продавани на метър, каски с вграден интерком по желание на купувача),
 4. продажба на стоки, които подлежат на бързо влошаване или разваляне,
 5. продажба на стоки, затворени в защитна опаковка, които не могат да бъдат върнати по здравни или хигиенни причини и чиято защитна опаковка е била нарушена след доставката (напр. слушалки за поставяне в ушите, бельо, протектор за уста),
 6. продажба на стоки, които поради своето естество могат след доставката да бъдат неразделно смесени с други стоки,
 7. продажба на алкохолни напитки, чиято цена е договорена към момента на сключване на договора, като доставката им е възможна най-рано след 30 дни и цената им зависи от движението на пазарните цени, на което продавачът не може да влияе,
 8. извършване на неотложни ремонти или поддръжка, които купувачът изрично е поискал от продавача; това не се отнася за договори за услуги и договори, имащи за предмет продажба на стоки, различни от резервни части, необходими за извършване на ремонт или поддръжка, ако са сключени по време на посещението на продавача при купувача и купувачът не е поръчал предварително тези услуги или стоки,
 9. продажба на звукозаписи, видеозаписи, аудио-визуални записи или компютърен софтуер, продавани в защитна опаковка, ако купувачът е разопаковал тази опаковка (например компактдискове, касети, плочи),
 10. продажба на периодични издания, с изключение на продажбите въз основа на договор за абонамент и продажба на книги, които не са доставени в защитна корица (книги, ноти, табулатури),
 11. предоставяне на услуги за настаняване за цели, различни от настаняване, транспорт на стоки, коли под наем, предоставяне на кетъринг услуги или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности и при които продавачът се задължава да предостави тези услуги в договорено време или в рамките на договорен срок,
 12. предоставянето на електронно съдържание по друг начин освен на материален носител, ако предоставянето му е започнало с изричното съгласие на потребителя и потребителят е заявил, че е бил надлежно информиран, че с даване на такова съгласие губи правото да се откаже от договора (напр. цифров / електронен лиценз за софтуер).

9.16A. Купувачът има право да се откаже от договора, чийто предмет е доставката на комплект от най-малко два свързани продукта, избрани от продавача и определени за обща продажба (наричани по-долу „комплект“). Комплектът се счита за една стока във връзка с правото на отказ от договора. Това означава, че ако купувачът се откаже от договора, чийто предмет е доставка на комплект, той е длъжен да върне на продавача целия комплект, т.е. всички продукти, които съставляват този комплект. След това продавачът ще върне плащането за целия комплект на купувача при условията, определени в тези ОТУ. Не е възможно да се откажете от договора само частично, т.е. да върнете на продавача по-малко от всички стоки, които съставляват комплекта, и да поискате възстановяване на платената сума за избраните артикули. Това не засяга правото на купувача да върне само една от няколко стоки, доставени в една поръчка, освен ако тези стоки не са част от комплект.

9.17. Продавачът си запазва правото да анулира поръчката или част от нея, ако не е възможно по технически причини да достави стоката в необходимия срок или на желаната цена. В този случай той ще върне извършеното плащане на купувача в рамките на 14 работни дни, ако вече е извършено. Това не засяга правото на страните да се договорят за заместващо изпълнение или друга цена.

10. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

10.1. Купувачът-потребител има право да използва алтернативен метод за разрешаване на спорове, като се обърне към продавача с иск за обезщетение, ако не е доволен от начина, по който продавачът е разгледал рекламацията му или ако смята, че продавачът е нарушил правата му. Ако продавачът отговори на такова искане или не отговори в рамките на 30 дни от датата на изпращането му, купувачът – потребител има право да предяви иск за алтернативно решаване на спора на субект за алтернативно решаване на спорове. Субекти за алтернативно решаване на спорове са органи и упълномощени юридически лица по реда на § 3 от Закон № 391/2015 Сб. з. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменения и допълнения на някои закони (наричан по-долу „Закон за АРС“), а именно Словашката търговска инспекция или друго компетентно упълномощено юридическо лице, регистрирано в списъка на лицата за АРС, поддържан от Министерството на икономиката на Словашката република (списъкът е достъпен на сайта www.mhsr.sk), като купувачът – потребител има право да избере субекта за алтернативно решаване на потребителски спорове, към който да се обърне. Купувачът – потребител постъпва съгласно § 12 от Закона за АРС при подаване на иска. В иска трябва да се посочи имейл за контакт на продавача: reklamacie@muziker.sk. Алтернативното решаване на спорове може да разреши спор между купувач – потребител и продавача, произтичащ от потребителски договор.

10.2. Купувачите – потребители имат право да прилагат онлайн платформа за решаване на спорове, за да разрешат своите спорове на език по свой избор. Купувачът – потребител може да използва платформата ОРС, достъпна на http://ec.europa.eu/consumers/odr/, за алтернативно решаване на спора си.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Тези ОТУ са съставени на 01.02.2022 г. и последно изменени на 03.02.2023. Продавачът има право да променя тези ОТУ. Правоотношението между договорните страни винаги се урежда от ОТУ, валидни и действащи към момента на изпращане на поръчката.

11.1A. Продавачът показва рецензии на отделни продукти и рецензии на цялостното потребителско впечатление. Отзивите могат да включват и устна оценка. Продавачът гарантира достоверността на отзивите чрез технически средства, като кани само хора, които действително са направили покупка от него, да напишат/дадат отзив, което може да стане и чрез трета страна (сравнител на цени или портал за отзиви). Технически не е възможно да се гарантира, че няма да се появи и органична рецензия (написана от лице без покана), но броят на такива рецензии е незначителен. Без да застрашава автентичността на отзивите, продавачът си запазва правото да не показва всички отзиви, или да приоритизира показването на определени от него рецензии.

11.2. Тези ОТУ са изготвени на словашки език. Ако тези ОТУ са изготвени и на друг език, различен от словашки, тяхната словашка версия винаги има предимство пред версията на друг език.

11.3. Ако договорът е сключен в писмена форма, всяка промяна трябва да бъде в писмена форма. Страните се договарят, че комуникацията между тях ще се осъществява основно чрез електронна поща и писма.

11.4. Правоотношенията между договорните страни се уреждат от договора, настоящите ОТУ, разпоредбите на Закон № 40/1964 Сб. Граждански кодекс, изм. и доп., закон № 22/2004 Сб. з. за електронната търговия и за изменение и допълнение на Закон № 128/2002 Сб. з. за държавния контрол на вътрешния пазар по въпросите на защитата на потребителите и за изменение и допълнение на някои закони, изменени със Закон № 284/2002 Сб. з., изм. и доп., закон № 250/2007 Сб. з. за защита на потребителите и за изменение на Закона на Словашкия национален съвет № 372/1990 Сб. з. за нарушенията, изм. и доп., Закон № 18/2018 Сб. з. за защитата на личните данни и за изменението и допълнението на някои закони и Закон № 102/2014 Сб. з. за защита на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги въз основа на договор, сключен от разстояние, или договор, сключен извън помещенията на продавача, и за изменението и допълнението на някои закони и други общоприложими правни разпоредби на Словашката република.

11.5. В случай на противоречие между клаузите на договора за покупка и тези ОТУ клаузите на договора за покупка ще имат предимство. При съмнение относно съдържанието на договора, по който е страна купувач – потребител, или настоящите ОТУ, включително техните приложения, се прилага тълкуването, което е по-благоприятно за купувача – потребител.

11.6. Договорните страни ще положат всички усилия, които могат да бъдат очаквани от тях, за да разрешат спорове, противоречия или искове, възникнали между тях, произтичащи от тези ОТУ, от договора или във връзка с него, по взаимно съгласие. Ако договорните страни не разрешат спор, произтичащ от тези ОТУ или договора, по взаимно съгласие, включително спор относно неговата валидност, тълкуване или отмяна, компетентни да разрешат такъв спор са словашките съдилища. Това не засяга валидността на разпоредбите на международните договори относно юрисдикцията на други съдилища.

12. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

Неразделна част от първата част на ОТУ са следните приложения:

 1. Приложение № 1 към ОТУ: Формуляр за рекламация
 2. Приложение № 2 към ОТУ: Формуляр за отказ от договора
 3. Приложение № 3 към ОТУ: Допълнителни услуги
 4. Приложение № 4 към ОТУ: Общи условия на програмата за лоялност Muziker club

II. Търговски условия, отнасящи се за купувачи – стопански субекти

1. ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЪРГОВСКИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Втората част на настоящите Общи условия (за целите на втората част, наричани по-долу „настоящите Общи условия“) урежда правата и задълженията на страните по договора за покупко-продажба между продавача, който е Музикер, a.s., със седалище Drieňová 1H, 821 01 Братислава, Словашка република, IČO 35 840 773, регистрирано в Търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел: Sa, вписване №. 3337/Б (наричан по-долу „продавач“) и купувач – предприемач, чийто предмет е покупко-продажба на стоки на уебсайта на онлайн магазина на продавача (наричан по-долу „електронен магазин“). ) (наричан по-долу „договор за покупка“ или „договор“).

Данни за контакт и по-подробна идентификация на продавача:

e-mail: bulgaria@muziker.com
телефон: +359 2 437 2219
номер по ДДС: SK7020001021
данъчен номер (DIČ): 2021680991
адрес: MUZIKER, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Словашка република

1.2. Купувач по смисъла на втората част на тези ОТУ означава (а) лице, регистрирано в търговския регистър, (б) лице, което извършва стопанска дейност въз основа на разрешително за извършване на търговска дейност, (в) лице, което извършва стопанска дейност на основание, различно от разрешително за извършване на търговска дейност, въз основа на специални разпоредби, г) физическо лице, което извършва селскостопанска дейност и е регистрирано в съответствие със специална разпоредба. Ако физическо лице посочи своя идентификационен номер или ДДС номер в поръчката, се приема, че то действа в рамките на своята стопанска дейност и за целите на настоящите ОТУ се счита за стопански субект.

1.3. Термините в тази част на ОТУ имат същото значение, което им е дадено в първата част на ОТУ, освен ако в тази част не е определено друго.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

2.1. Продавачът е длъжен по-специално:

 1. да достави поръчаната стока на купувача в уговореното количество, качество и да я опакова или оборудва за транспорт по начина, необходим за нейното съхранение и защита, и
 2. да предаде на купувача най-късно заедно със стоката в писмена или електронна форма всички документи, необходими за приемане и използване на стоката, и други документи, предвидени от действащите законови разпоредби.

2.2. Продавачът има право на пълно плащане на покупната цена от купувача за доставената стока.

2.3. Продавачът има право да анулира (сторнира) поръчката, ако поради разпродажба на наличностите или липса на стока не е в състояние да достави стоката на купувача в срока, посочен в настоящите ОТУ, или на цената, посочена в електронния магазин, ако не договори с клиента замяна. Продавачът също има право да откаже поръчката по недискриминационни причини, по-специално ако продавачът има неуреден иск срещу купувача, ако в миналото купувачът многократно не е успявал да вземе доставените стоки, макар че е бил длъжен да го направи, или ако продавачът се опасява, че може да претърпи щети, като приеме поръчката.

2.4. Купувачът е длъжен по-специално:

 1. да приеме стоките и
 2. да заплати на продавача надлежно и своевременно договорената покупна цена.

2.5. Купувачът има право да му бъде доставена стоката в уговореното количество, качество, време и място.

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА

3.1. Договорът за покупка се сключва с обвързващото приемане на предложението за сключване на договора за покупка на купувача от продавача под формата на попълнен от купувача формуляр (формулярът, попълнен и изпратен от купувача, е наричан по-долу „поръчка“).

3.2. Продавачът, без ненужно забавяне, извършва обвързващото приемане на предложението за сключване на договора, обикновено в рамките на два работни дни от създаването на поръчката, след проверка на наличността на продуктите, валидността на цените и датата на доставка на стоките, поискани от купувача. За обвързващо приемане се счита изпращането на стоките от продавача. Не се изисква обвързващо приемане по електронна поща (имейл). Ако се установи, че продуктите са на по-висока цена, продавачът иска съгласието на купувача за промяна на цената, преди да изпрати поръчката. Договорът за покупка се сключва само когато купувачът даде съгласието си за промяната на цената и когато продавачът впоследствие потвърди поръчката.

3.3. Автоматично генерираното потвърждение за приемане на поръчката от продавача, което се изпраща на имейл адреса на купувача веднага след създаване на поръчката, е само за информационни цели. То се изпраща на купувача, за да го уведоми, че поръчката е регистрирана, и не се счита за обвързващо приемане от страна на продавача на предложението за приключване на договора.

3.4. Продавачът може да предложи допълнителни стоки към поръчката безплатно (наричани по-долу "подарък"). Купувачът дава своето съгласие за такова получаване, като избере избрания подарък преди изпращане на поръчката. Поръчването на подарък не е задължително. Ако купувачът не желае подарък, той не е длъжен да изрази тази своя воля.

3.5. Продажбата на алкохолни напитки е възможна само на лица над 18 години. С изпращането на поръчка, включваща алкохолни напитки, купувачът потвърждава, че е навършил 18 години най-късно в деня на изпращане на поръчката. Продавачът има право да провери този факт, като поиска валиден документ за самоличност и ако купувачът не отговаря на това условие или не може да го докаже, продавачът няма право да му достави алкохолни напитки. Това важи и за лицето, упълномощено от купувача да приеме стоката.

4. ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ПОКУПНАТА ЦЕНА

4.1. Купувачът заплаща на продавача покупната цена за стоките, уговорена в договора за покупко-продажба, включително разходите за доставка на стоките и таксите за допълнителни услуги (наричани по-нататък "покупната цена").

4.2. Подробна и актуална информация за начините на плащане може да намерите в секцията Плащане в електронния магазин на продавача. Някои методи на плащане може да не са на разположение за всички поръчки, например в зависимост от стойността им или избрания начин на доставка. Купувачът ще бъде информиран за евентуалните ограничения по време на създаването на поръчката.

4.3. Евентуалните разходи за доставка и опаковане ще бъдат таксувани, преди поръчката да бъде изпратена. Евентуалните такси за допълнителни услуги се актуализират в поръчката според избора на допълнителни услуги от купувача непрекъснато, но никога след изпращане на поръчката. В случай, че стоките трябва да бъдат транспортирани до купувача извън страна от Европейския съюз, на купувача може да му възникне митническо задължение и евентуално задължение за плащане на други такси, свързани с митнически операции в размер и по начин, определени от общоприложимите правни разпоредби на страната, в която се доставят стоките. Освен ако не е посочено или уговорено друго между договорните страни, продавачът не е длъжен да носи тези задължения от името на купувача.

4.4. Ако купувачът заплати на продавача покупната цена по банков път, за ден на плащане се счита денят, в който цялата покупна цена е заверена по сметката на продавача.

4.5. Купувачът се задължава да заплати на продавача покупната цена в срока, посочен в договора за покупка.

5. ДОСТАВКА НА СТОКИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

5.1. Продавачът ще достави стоката на купувача възможно най-скоро, не по-късно от 30 дни от датата на сключване на договора, освен ако договорните страни не са се договорили друго. Ако продавачът не е изпълнил задължението си да достави стоката в уговорения срок, купувачът ще го покани да достави стоката в допълнителен разумен срок, който купувачът също определя. Ако купувачът не покани продавача в рамките на два месеца от датата, на която стоката е трябвало да бъде доставена, стоката се счита за доставена. Ако продавачът не достави артикула дори в този допълнителен срок, купувачът има право да се откаже от договора.

5.2. В случай, че купувачът не приеме стоката без предварителен писмен отказ от договора, продавачът има право на обезщетение в размер на действително направените разходи за опит за доставка на поръчката.

5.3. Купувачът е длъжен да приеме стоките лично или да осигури приемането им от трето лице вместо него. По искане на продавача или превозвача лицето, което приема стоката от името или вместо купувача, е длъжно да докаже правото си да приеме стоката. Ако доставката трябва да бъде повторена по причини от страна на купувача (например поради отсъствие на купувача или упълномощено от него трето лице на уговореното място или поради недоказване на правото за приемане на стоката), всички направени допълнителни разходи се поемат от купувача, включително евентуална такса за складиране.

5.4. Купувачът е длъжен да провери пратката при доставка. В случай на установяване на повреда на стоката при получаването ѝ от купувача, купувачът има възможност да откаже да приеме стоката. Превозвачът е длъжен да направи протокол за повреда на стоката в присъствието и по искане на купувача. Въз основа на така изготвения протокол, изпратен на продавача, продавачът може, след приключване на щетата с превозвача, да осигури отстраняване на недостатъка на стоката, отстъпка от покупната цена, а в случай на неотстраними дефекти да достави нова стока на купувача. По-късни рекламации от този тип няма да се приемат.

5.5. Възможностите за транспорт и подробна и актуална информация за условията за транспорт може да намерите в раздел Транспорт на електронния магазин. Не всички видове транспорт може да са на разположение за някои поръчки. Купувачът ще бъде информиран за евентуалните ограничения по време на създаването на поръчката.

5.6. Купувачът като получател на стоката се съгласява фактурата да му бъде издадена и доставена в електронен формат. След сключване на договора за покупка продавачът не е длъжен да изпълни искането на купувача за коригиране или промяна на данните във фактурата, в частност да промени лицето на купувача и да промени адреса за доставка в друга държава. В случай на промяна в статуса на плащащ на ДДС на Купувача Купувачът е длъжен незабавно да информира Продавача за тази промяна. Продавачът не носи отговорност за невярна информация във фактурата, която информация е предоставена в резултат на нарушение на това задължение от страна на Купувача.

5.7. Договорът за покупка се сключва с условие за прекратяване, при условие, че ако купувачът не приеме стоката в рамките на 5 дни след допълнителна покана на продавача и не се договори с продавача за друга дата на приемане на стоката, договорът се разваля, договорните страни връщат или заменят всички получени плащания и стоки, по-специално покупната цена и стоките, с които продавачът придобива право да се разпорежда свободно. Това не засяга правото на продавача на обезщетение съгласно т. 5.2.

6. ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА ОТ ПОВРЕДА НА СТОКАТА

6.1. Стоката остава собственост на продавача до пълното изплащане на покупната цена от купувача. Стоката се доставя на купувача чрез лично вземане или приемане от превозвача.

6.2. Рискът от повреда на стоката преминава върху купувача в момента, когато той приеме стоката от продавача или от превозвача, или в момента, в който продавачът му позволи да се разпореди със стоката, а купувачът не я приеме.

7. ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ ЗА СТОПАНСКИ СУБЕКТИ

7.1. Продавачът носи отговорност за дефекти на стоката и купувачът е длъжен незабавно да подаде рекламация до продавача.

7.2. За уреждането на рекламациите се прилагат тези Правила за рекламация за стопански субекти (наричани по-долу „Правила за рекламация“).

7.3. Купувачът има право да се възползва у продавача от гаранцията само за стоките, които имат дефекти, обхванати са от гаранцията и са закупени чрез електронния магазин на продавача.

7.4. По време на гаранционния срок купувачът има право на безплатно отстраняване на дефекта след изпращане на стоката, включително всички нейни аксесоари.

7.5. Рекламациите се обработват от продавача писмено или по електронен път без забавяне. Ако стоката показва дефекти, клиентът има право да подаде рекламация до продавача, като попълни формуляра за рекламация и го изпрати на продавача по електронен път, като достави стоката на продавача по един от изброените по-долу начини, или на хартиен носител заедно с рекламираните стоки по един от изброените по-долу начини. Начини за подаване на рекламация:

 1. Изпращане на формуляра за рекламация и рекламираните стоки до центъра за рекламации на адреса (наричан по-долу „център за рекламации“):
  Muziker reklamačné stredisko
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Словакия
 2. Донасяне на формуляра за рекламация и предаване на рекламираната стока в някой от обектите на продавача / физическите магазини, където е възможно приемането на такава стока с оглед на предлаганите продукти или услуги, или при определено лице.

7.6. Купувачът може да поиска от продавача чрез формуляра за рекламация да организира транспорт до центъра за рекламации. В такъв случай продавачът ще организира транспорта на рекламираната стока от името на купувача за своя сметка чрез превозвача. Рекламираните стоки се считат за доставени на продавача в деня на получаването им от продавача в центъра за рекламации. Превозвачът е трето лице, действащо от свое име, поради което приемането на рекламираната стока за транспорт от превозвача не оказва влияние върху започването на процедурата по рекламацията. Купувачът е длъжен да опакова надлежно рекламираните стоки, като вземе предвид естеството им и естеството на рекламирания дефект. Продавачът носи отговорност за влошаването на рекламираните стоки едва от момента на надлежната им доставка до центъра за рекламации.

7.7. Ако купувачът възнамерява да достави рекламираната стока в някой от физическите магазини на продавача, продавачът му препоръчва да провери предварително възможността за получаване на стоката на това място.

7.8. При предявяване на рекламация купувачът е длъжен да докаже, че стоката е закупена у продавача и е в гаранционен срок. Купувачът също така е длъжен да посочи точно вида и обхвата на дефектите в стоката.

7.9. За ден на започване на процедурата по рекламация се счита денят, в който купувачът е доставил на продавача:

 1. формуляр за рекламация,
 2. рекламираните стоки, включително техните аксесоари и
 3. пароли или кодове за достъп, ако те се отнасят за рекламираните стоки.

7.10. Формулярът за рекламация представлява Приложение № 1 към тези ОТУ и купувачът може да го попълни и изпрати по електронен път на този линк: https://www.muziker.bg/reklamacii.

7.11. Правото на безплатен гаранционен ремонт се губи:

 1. ако купувачът не докаже, че е закупил стоката от продавача,
 2. ако не представи гаранционен сертификат, аксесоари, документация на стоки или документ за плащане, ако служи като гаранционен сертификат,
 3. ако не е съобщил за видими дефекти при приемане на стоките,
 4. в случай на изтичане на гаранционния срок,
 5. в случай на механични повреди на стоката, причинени от купувача,
 6. в случай на използване или съхранение на стоките при условия, които по своята температура, влажност, химични или механични въздействия не отговарят на естествената среда,
 7. в случай на неправилно боравене, обслужване или пренебрегване на грижите за стоките,
 8. в случай на повреда на стоките чрез прекомерно натоварване или използване в разрез с условията, посочени в документацията, общите правила, техническите стандарти или стандартите за безопасност,
 9. в случай на подмяна на оригинални части на продукта,
 10. в случай на използване на неподходящо захранващо напрежение, неправилен, неоторизиран или придобит без правно основание хардуер или софтуер,
 11. в случай на повреда на стоките поради неизбежни или непредвидими обстоятелства,
 12. в случай на използване на неподходящи, несъвместими или неоригинални консумативи, ако дефектът е възникнал в резултат на използването на такъв материал,
 13. в случай на повреда на стоките поради случайно разваляне, влошаване на качеството или обичайно износване, включително изтичане на срока на годност на някои от компонентите (напр. изгаряне на електрическа крушка или намаляване на капацитета на батерията).
 14. в случай на повреда на стоките от компютърен вирус,
 15. в случай на непрофесионална намеса, повреда при транспортиране, повреда от вода, пожар, статично или атмосферно електричество или други форсмажорни обстоятелства,
 16. в случай на намеса на неупълномощено лице или чрез използване на неподходящи инструменти или материали.

7.12. Продавачът ще разгледа рекламацията на купувача-стопански субект в рамките на 60 дни.

7.13. Продавачът е длъжен да разгледа рекламацията и да приключи процедурата по рекламацията по един от следните начини:

 1. чрез предаване на ремонтираната стока
 2. чрез подмяна на стоката
 3. чрез възстановяване на покупната цена
 4. чрез предоставяне на съответна отстъпка от покупната цена
 5. чрез писмена покана за приемане на обезщетението, определено от продавача
 6. чрез мотивирано отхвърляне на рекламацията.

7.14. Продавачът издава писмен документ на купувача за начина на разглеждане на рекламацията и за уреждане на рекламацията не по-късно от 60 дни от датата на нейното подаване.

7.15. Вместо да отстранява дефекта продавачът винаги може да замени дефектната стока за стока без дефект.

7.16. След уреждане на рекламацията по друг начин освен чрез връщане на покупната цена продавачът ще върне рекламираната стока или ще достави заменената стока на купувача. Ако купувачът не приеме тази стока в съответния срок, продавачът ще го покани да направи това в рамките на допълнителен разумен срок, определен от продавача, обикновено в рамките на един месец. Ако купувачът не приеме стоката дори в рамките на този допълнителен разумен срок, той е длъжен да заплати на продавача такса за съхранение в размер на 5 € (с думи: пет евро) за всеки започнат ден след крайния срок за приемане на стоката до нейното приемане.

7.17. Гаранционният срок за нови стоки е 12 месеца (наричан по-долу „гаранционен срок“), при условие, че не е посочен по-кратък гаранционен срок за конкретни случаи. Гаранционният срок започва да тече от датата на приемане на стоката от купувача. Този гаранционен срок изтича независимо от това дали на опаковката на стоката е посочен по-дългият гаранционен срок или срокът на годност. Ако гаранционният срок или срокът на годност, отбелязан върху опаковката на стоката, е по-кратък, се прилага този по-кратък срок. Дефектите на стоките и произтичащите от тях рекламации трябва да бъдат предявени до края на гаранционния срок. След изтичане на гаранционния срок правото на рекламация се губи.

7.18. „Употребявани стоки“ означава стоки, които са били използвани, не съдържат всички части или са козметично или функционално повредени (наричани по-долу „употребявани стоки“). „Изложени стоки“ означава употребявани стоки, които са били използвани за излагане във физическия магазин на продавача, разопаковани са и са могли да бъдат използвани, доколкото това е било необходимо за демонстриране на свойствата им пред други лица (наричани по-долу „изложени стоки“). „Нефункционални стоки“ са употребявани стоки, които имат такива дефекти, които ги правят неизползваеми и следователно не могат да се използват за обичайното си предназначение (наричани по-долу „нефункционални стоки“).

7.19. Гаранционният срок за всички използвани стоки е 12 месеца, освен ако за конкретни стоки в електронния магазин не е посочен различен, възможно и по-кратък гаранционен срок.

7.20. Ако използваните стоки се продават на по-ниска цена от новите, гаранцията не важи за дефекта, за който е договорена по-ниската цена. Нефункционалните стоки могат да бъдат непоправими и обикновено се продават за резервни части или за колекционерски цели. Допълнително описание на дефектите, причинили неизправност на стоката, а следователно дефекти, които не се покриват от гаранцията, можете да намерите в описанието на стоките в електронния магазин. Дефектните стоки могат да бъдат опасни без предварителен ремонт или модификация. Функционалността на нефункционалните стоки не се покрива от гаранцията.

7.21. Гаранционният срок се удължава с времето, през което купувачът не е могъл да използва стоката поради ремонта ѝ.

7.22. В случай на замяна на стока за нова, гаранционният срок за тази нова стока започва да тече от датата на приемането на новата стока. Същото важи и при замяна на част (част от стоката), за която е предоставена гаранция.

7.23. Ако се касае за дефект, който може да бъде отстранен, продавачът ще осигури ремонта му. Ако ремонтът не е възможен и естеството на дефекта не възпрепятства нормалното използване на стоката, страните могат да се договорят за разумна отстъпка от цената на стоката; в такъв случай не е възможно отново да се рекламира дефектът, за който е била договорена разумната отстъпка.

7.24. В случай на дефект, който не може да бъде отстранен и който възпрепятства правилното използване на продукта, продавачът има право, освен ако страните не се договорят друго, да замени стоката за стока със същите или подобни експлоатационни характеристики или да издаде кредитно известие на купувача (финансов кредит в размер на покупната цена, който купувачът може да използва за следващата покупка от продавача).

7.25. В случай, че доставката на стоки с дефекти значително нарушава договора, купувачът може:

 1. да изиска отстраняване на дефектите чрез доставка на заместващи стоки вместо дефектните стоки, доставка на липсващи стоки и да изиска отстраняване на правни дефекти,
 2. да изиска отстраняване на дефекти чрез ремонт на стоката, ако дефектите са поправими,
 3. да поиска разумна отстъпка от покупната цена или
 4. да се оттегли от договора.

7.26. Изборът на право, произтичащо от дефекти на стоката, принадлежи на купувача само ако той уведоми продавача за него в своевременно изпратеното уведомление за дефектите или без ненужно забавяне след това уведомление. Предявеният иск не може да бъде променян от купувача без съгласието на продавача. Въпреки това, ако дефектите на стоките се окажат непоправими или биха довели до непропорционални разходи, купувачът може да изиска доставка на заместваща стока, ако продавачът поиска това без ненужно забавяне, след като продавачът го е уведомил за това. Ако продавачът не отстрани дефектите на стоката в разумен допълнителен срок или ако обяви преди изтичането му, че няма да отстрани дефектите, купувачът може да се откаже от договора или да поиска разумна отстъпка от покупната цена.

7.27. Ако купувачът не уведоми за избора на своето искане в срока, посочен в настоящите Правила за рекламация, той има права, произтичащи от дефекти на стоката, както в случай на незначително нарушение на договора.

7.28. Ако доставката на дефектна стока нарушава договора по незначителен начин, купувачът може да поиска доставка на липсващата стока, отстраняване на дефекти в стоката или отстъпка от покупната цена.

7.29. Докато купувачът не изиска отстъпка от покупната цена или докато не се откаже от договора, продавачът е длъжен да достави липсващата стока и да отстрани правните дефекти на стоката. Той е длъжен да отстрани други дефекти по свой избор, като поправи стоката или достави заместваща стока.

7.30. В случай, че купувачът поиска отстраняване на дефекти на стоката, той не може да предявява други искове, произтичащи от дефекти на стоката, различни от иска за обезщетение, преди изтичане на допълнителния разумен срок, който предоставя на продавача; това не важи, ако продавачът уведоми купувача, че не е изпълнил задълженията си в този срок.

7.31. Ако купувачът не посочи допълнителен срок или не поиска отстъпка от покупната цена, продавачът може да посочи допълнителен срок за отстраняване на дефектите. Ако купувачът, без ненужно забавяне, след като продавачът го уведоми за определянето на допълнителния срок, не уведоми продавача, че не е съгласен с такъв срок, това уведомление има за последица определяне на срока по настоящите Правила за рекламация.

7.32. Ако продавачът не отстрани дефектите на стоката в срока, произтичащ от настоящите Правила за рекламация, купувачът може да поиска отстъпка от покупната цена или да се откаже от договора, ако уведоми продавача за намерението си да се откаже от договора в срока съгласно тези Правила за рекламация или в рамките на разумен период преди отказа. Купувачът не може да промени вече избрания иск без съгласието на продавача.

7.33. За целите на тези ОТУ, нарушението на договора е съществено, ако страната, нарушила договора, е знаела по време на сключване на договора или е било разумно да се предвиди към този момент, като се има предвид целта на договора, който произтича от неговото съдържание или от обстоятелствата, при които е сключен, че другата страна няма да има интерес от изпълнение на задълженията в случай на такова нарушение на договора. В случай на съмнение се приема, че нарушението на договора не е съществено.

7.34. Разглеждането на рекламациите се отнася само за дефекти, посочени от купувача в рекламацията.

7.35. Правото на купувача да предяви рекламация за дефект се изчерпва, след като е упражнил правото си и е поискал от продавача да отстрани дефекта на стоката, и независимо от резултата от рекламацията вече няма право да предявява повторна рекламация за същия дефект.

7.36. Ако продавачът прекрати процедурата по рекламация с мотивирано отхвърляне на рекламацията на стоката, той може да предложи на купувача да отстрани дефектите за сметка на купувача. В случай на обосновано отхвърляне на рекламацията, продавачът може да поиска и възстановяване на направените разходи за разглеждане на рекламацията, особено във връзка с диагностицирането на дефекта, извършено от трето лице (оторизиран сервиз) и транспорта на стоката.

7.37. Ако продавачът прекрати процедурата по рекламация с мотивирано отхвърляне на рекламацията и купувачът не е съгласен с резултата от рекламацията, той може да потърси правото си на отстраняване на дефекта по съдебен ред.

8. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

8.1. Продавачът има право да се откаже от договора по причини, предвидени в тези ОТУ и общоприложимите правни разпоредби. Продавачът също така има право да се откаже от договора поради изчерпване на наличностите, липса на стоки или ако производителят, вносителят или доставчикът на стоки, договорени в договора, е преустановил производството или е направил такива значителни промени, които са попречили на изпълнението на задълженията на продавача по договора, или поради непреодолима сила, или в случай, че въпреки всички усилия, които разумно могат да се изискват от него, той не е в състояние да достави стоката на клиента в срока, посочен в настоящите ОТУ или на договорената цена. Продавачът е длъжен да информира купувача за този факт без ненужно забавяне и да върне всички плащания на купувача. Това не засяга правото на договорните страни да се договорят за заместваща доставка или променена цена.

8.2. Продавачът има право да се откаже от договора също в случай, че при сключването на договора за покупка е имало явна грешка в покупната цена, посочена за стоката (напр. неправилно поставена десетична запетая, липсваща цифра, покупната цена очевидно не съответства на обичайната пазарна цена).

8.3. Купувачът има право да се откаже от договора само по причини, предвидени в тази част от ОТУ или общоприложимите правни разпоредби. Купувачът – стопански субект няма право да се откаже от договора по причини, по които само купувачът – потребител има право да се откаже от договора съгласно първата част от тези ОТУ (например да се откаже от договора, без да посочва причина, в срок от 14 дни).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Тези ОТУ са съставени на 01.02.2022 г. и последно изменени на 03.02.2023. Продавачът има право да променя тези ОТУ. Правоотношението между договорните страни винаги се урежда от ОТУ, валидни и действащи към момента на изпращане на поръчката.

9.1A. Продавачът показва рецензии на отделни продукти и рецензии на цялостното потребителско впечатление. Отзивите могат да включват и устна оценка. Продавачът гарантира достоверността на отзивите чрез технически средства, като кани само хора, които действително са направили покупка от него, да напишат/дадат отзив, което може да стане и чрез трета страна (сравнител на цени или портал за отзиви). Без да застрашава автентичността на отзивите, продавачът си запазва правото да не показва всички отзиви, или да приоритизира показването на определени от него рецензии.

9.2. Тези ОТУ са изготвени на словашки език. Ако тези ОТУ са изготвени и на друг език, различен от словашки, тяхната словашка версия винаги има предимство пред версията на друг език.

9.3. Ако договорът е сключен в писмена форма, всяка промяна трябва да бъде в писмена форма. Страните се договарят, че комуникацията между тях ще се осъществява основно чрез електронна поща и писма.

9.4. Правоотношенията между договорните страни се уреждат от договора, настоящите ОТУ, разпоредбите на Закон № 513/1991 Сб. Търговски кодекс, изм. и доп. и други общоприложими правни разпоредби на Словашката република.

9.5. В случай на противоречие между клаузите на договора за покупка и тези ОТУ, клаузите на договора за покупка ще имат предимство. В случай на противоречие между разпоредбите на тези ОТУ и клаузите на договора за покупка, индивидуално договорен от договорните страни, клаузите на договора за покупка имат предимство.

9.6. Договорните страни ще положат всички усилия, които могат да бъдат очаквани от тях, за да разрешат спорове, противоречия или искове, възникнали между тях, произтичащи от тези ОТУ, от договора или във връзка с него, по взаимно съгласие. Ако договорните страни не разрешат спор, произтичащ от тези ОТУ или договора, по взаимно съгласие, включително спор относно неговата валидност, тълкуване или отмяна, изключителна юрисдикция за разрешаване на такъв спор имат словашките съдилища.

10. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

10.1. Неразделна част от втората част на ОТУ са следните приложения:

 1. Приложение № 1 към ОТУ: Формуляр за рекламация
 2. Приложение № 3 към ОТУ: Допълнителни услуги
 3. Приложение № 4 към ОТУ: Общи условия на програмата за лоялност Muziker club

10.2. Приложение № 2 към ОТУ: Формулярът за отказ от договора не се отнася за купувача – стопански субект.

Приложение № 1: Формуляр за рекламация

Формуляр за рекламация

За да ускорите процеса на рекламация, попълнете този формуляр и го приложете към стоките, предназначени за рекламация. Стоката трябва да бъде внимателно опакована, тъй като продавачът не носи отговорност за евентуални повреди, причинени от превозвача по време на транспортирането. Продавачът носи отговорност само за влошаването на стоката едва след надлежното ѝ приемане съгласно ОТУ.

Продавач:
MUZIKER, a.s.
със седалище на адрес Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Словашка република
записан в Търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел: Sa, вписване №. 3337/B
идентификационен номер (IČO): 35 840 773
(наричан по-долу „продавач“)

Купувач:

Име и фамилия:
Улица и номер на сградата:
Пощенски код / Населено място
E-mail:
Телефон:
IBAN номер на сметка (за връщане на сумата):

(наричан по-долу "купувач" или "аз")

Като купувач съм сключил с продавача посочения по-долу договор за покупка на посочените по-долу стоки, които рекламирам на продавача по този начин с описание на дефектите, посочени по-долу.

№ на документа за продажба 2):
Дата на сключване на договора 1)
Датата на подаване на рекламацията


Рекламирана стока
 
Название 3):
Описание на дефекта 4):


Какъв начин на уреждане на рекламацията предпочитате (отбележете своя избор с кръстче)*

▢ Ремонт
▢ Замяна
▢ Връщане на плащането
▢ Разумна отстъпка от цената на стоките

*Ще Ви информираме за крайното решение за начина на уреждане на рекламацията след диагностициране на дефекта.
Списък с приложения:

Подпис:

Обяснения:

 1. Датата, на която купувачът е получил потвърждение за приемане на поръчката от продавача. Не посочвайте деня на създаване на поръчката или деня, в който Ви информирахме за регистрацията на поръчката.
 2. Номерът на фактурата и номерът на поръчката са Ви изпратени по имейл при сключване на договора за покупка.
 3. Названието и кода на стоката ще намерите на фактурата или в имейла, който Ви изпратихме при сключване на договора за покупка.
 4. Посочете точно описание на дефектите. Обработката на рекламации се отнася само за дефекти, посочени от купувача.

Инструкции за купувача – потребител: Ако става въпрос за дефект, който може да бъде отстранен, купувачът има право той да бъде отстранен безплатно, своевременно и надлежно. Продавачът е длъжен да отстрани дефекта без ненужно забавяне. Купувачът може вместо отстраняване на дефекта да поиска замяна на артикула или ако дефектът засяга само част от артикула, замяна на частта, ако по този начин продавачът не понесе несъразмерни разходи поради цената на стоката или сериозността на дефекта. Вместо да отстранява дефекта продавачът винаги може да замени дефектния артикул за артикул без дефекти, ако това не създава сериозни затруднения за купувача.
Ако се касае за дефект, който не може да бъде отстранен и който възпрепятства правилното използване на вещта като вещ без дефекти, купувачът има право да замени вещта или има право да се откаже от договора. Същите права се полагат на купувача и в случай на отстраними дефекти, но ако купувачът не може да използва правилно вещта поради повторение на дефекта след ремонт или поради по-голям брой дефекти. В случай на други непоправими дефекти, купувачът има право на разумна отстъпка от цената на артикула.

Приложение № 2: Формуляр за отказ от договора

Формуляр за отказ от договора

Продавач:
MUZIKER, a.s.
със седалище на адрес Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Словашка република
записан в Търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел: Sa, вписване №. 3337/B
идентификационен номер (IČO): 35 840 773
адрес за връщане на стоката: Muziker (Return), P3 2, 1102 Lozorno, 900 55 Lozorno, Словакия
(наричан по-долу „продавач“)

Купувач/Потребител:

Име и фамилия, титла:
Адрес на постоянно местоживеене:
Адрес за доставка:
Контакт (имейл адрес и/или телефонен номер):

(наричан по-долу „купувач“ или „аз“)

Като потребител сключих договор за покупка с продавача на ________________ 1) за посочените по-долу стоки, от който се оттеглям по този начин.

Номер на фактурата и номер на поръчката 2):

Дата на приемане на стоката:

Стоки, които връщам на продавача (название и код на стоката) 3):

Причина за отказ от договора/връщане на стоката 4):

Инструкции за потребителя: Купувачът се задължава да върне стоката заедно с аксесоарите, включително документацията, на продавача по един от начините, посочени в Общите условия, не по-късно от 14 дни от датата на отказ от договора. Продавачът не е длъжен да връща плащанията на купувача, преди стоката да му бъде доставена или докато купувачът не докаже връщането на стоката на продавача, освен ако продавачът не предложи да вземе стоката лично или чрез упълномощено от него лице. В случай, че купувачът се откаже от договора и достави на продавача стока, която е използвана или повредена, или нейната стойност е намалена в резултат на боравене с нея извън рамките на необходимото за определяне на свойствата и функционалността на стоката, продавачът има право на обезщетение от страна на купувача в размер на стойността на ремонта на стоката и възстановяване на стоката в първоначалното ѝ състояние.Начин на връщане на покупната цена:

▢ Към IBAN номер на сметка:
▢ По друг начин:
Подпис:

Обяснения:

 1. Датата, на която купувачът е получил потвърждение за приемане на поръчката от продавача. Не посочвайте деня на създаване на поръчката или деня, в който Ви информирахме за регистрацията на поръчката. Предоставянето на тази информация не е задължително, но ще ни помогне да ускорим регистрацията на върнатите стоки и възстановяването на сумата.
 2. Номерът на фактурата и номерът на поръчката са Ви изпратени по имейл при сключване на договора за покупка. Предоставянето на тази информация не е задължително, но ще ни помогне да ускорим регистрацията на върнатите стоки и възстановяването на сумата.
 3. Названието и кода на стоката ще намерите на фактурата или в имейла, който Ви изпратихме при сключване на договора за покупка. Предоставянето на тази информация не е задължително, но ще ни помогне да ускорим регистрацията на върнатите стоки и възстановяването на сумата.
 4. Имате право да се откажете от договора, без да посочвате причина. Ако не искате да посочите причина, оставете полето празно.

Приложение № 3: Допълнителни услуги

РАЗДЕЛ I.
ОБХВАТ НА ПРИЛАГАНЕ И ДЕФИНИЦИИ

 1. Това приложение № 3 към ОТУ: Допълнителни услуги (наричано по-долу „това приложение“) определя допълнителните права и задължения на договорните страни, свързани със допълнителните услуги, изброени в това приложение.
 2. Термините, които не са дефинирани в това приложение, имат същото значение, което им е дадено от първата част на ОТУ, ако купувачът на допълнителната услуга е потребител, или втората част на ОТУ, ако купувачът на допълнителната услуга е стопански субект.
 3. За целите на настоящото приложение допълнителни услуги означава:
  1. Удължена гаранция
  2. Застраховка на пратката
  3. Незабавна подмяна: Условията за използване на тази услуга се регулират от правилата, посочени на този уебсайта.
  (наричани по-долу „допълнителни услуги“)
 4. Всички допълнителни услуги са доброволни и се предоставят на купувача единствено въз основа на неговата воля. В никакъв случай продавачът не обуславя сключването на договора или надлежното изпълнение на задълженията си с поръчка на някоя от допълнителните услуги.
 5. Ако купувачът желае да поръча допълнителна услуга или услуги, той поставя отметка в съответното квадратче или квадратчета по време на процеса на създаване на поръчка; допълнителна поръчка на допълнителната услуга не е възможна. Обвързващото приемане на предложението за сключване на договор за покупка, който включва допълнителна услуга, създава и договор за допълнителната услуга (наричан по-долу „договор за допълнителна услуга“).
 6. Продавачът си запазва правото да не предлага допълнителни услуги за определени стоки. Купувачът се информира за наличието на индивидуални допълнителни услуги за отделните стоки по време на създаване на поръчката.
 7. Допълнителните услуги могат да бъдат комбинирани или поръчани самостоятелно.
 8. Продавачът носи отговорност за дефекти в допълнителните услуги. За уреждане на рекламациите се прилагат Правилата за рекламация.

РАЗДЕЛ II.
УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

1. ЦЕЛ, ОБХВАТ И СРОК НА УДЪЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЯ

1.1. Допълнителната услуга Удължена гаранция означава дейностите на продавача или определени от него трети лица, състоящи се в получаване на известия за дефекти на стоките, тяхната оценка и отстраняване след изтичане на гаранционния срок по начина и при условията, посочени в този раздел (наричана по-долу „Удължена гаранция“). Удължената гаранция не представлява отговорност на продавача за дефекти на стоките съгласно общоприложимите законови разпоредби, а търговска услуга, предлагана на купувача срещу заплащане. Размерът на плащането за услугата Удължена гаранция е индивидуален за всеки продукт и купувачът се уведомява за него чрез електронния магазин в процеса на създаване на поръчка.

1.2. Освен ако не е посочено друго в този раздел, правоотношенията между договорните страни, произтичащи от Удължената гаранция, са предмет на Правилата за рекламация.

1.3. Удължената гаранция се отнася само за дефектите, които са покрити от гаранцията съгласно Правилата за рекламация. Случаи, за които изтича правото на безплатен ремонт съгласно Правилата за рекламация, са и случаи, за които продавачът може да откаже изпълнение по Удължената гаранция. Продавачът може освен това да откаже изпълнение, ако Купувачът не е упражнил иска си по Удължената гаранция без ненужно забавяне след откриване на дефекта или ако той е продължил да използва стоката въпреки дефекта.

1.4. Удължената гаранция започва да тече от деня, следващ деня, в който е изтекъл гаранционният срок, определен в общоприложимите правни разпоредби или договорен от договорните страни.

1.5. Продължителността на Удължената гаранция може да се договаря за период от една, две или три години.

2. ПРИЛОЖЕНИЕ И НАЧИН НА УРЕЖДАНЕ НА ИСКА, ПРОИЗТИЧАЩ ОТ УДЪЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЯ

2.1. Ако купувачът предяви рекламация по Удължената гаранция, той е длъжен да направи това по начина, определен за предявяване на рекламация съгласно Правилата за рекламация. За целта купувачът използва формуляра за рекламация, който представлява Приложение № 1 към настоящите ОТУ, или електронен формуляр на уебсайта на продавача.

2.2. Купувачът е длъжен да предяви иска си по Удължената гаранция без ненужно забавяне, след като дефектът на стоката е станал очевиден. В противен случай правото, произтичащо от Удължената гаранция, се губи.

2.3. В случай на отстраним дефект в стоките, обхванати от Удължената гаранция, продавачът ще организира техния безплатен ремонт.

2.4. В случай на неотстраним дефект на стоките, обхванати от Удължената гаранция, купувачът има право да върне стоката и продавачът ще му заплати остатъчната стойност на стоката под формата на финансов кредит, който купувачът може да използва за следваща покупка от продавача.

2.5. Остатъчната стойност на стоките се изчислява чрез намаляване на покупната цена с един процент за всеки започнат месец от датата на доставка на стоката.

2.6. Продавачът урежда рекламацията по Удължената гаранция без ненужно забавяне, но уреждането на такава рекламация в оправдани случаи може да надхвърли 30 дни, особено ако това е необходимо поради отнемаща време диагностика на дефекта и/или ремонт на стоката.

2.7. Удължената гаранция започва да важи съгласно този раздел, независимо от това дали и колко пъти купувачът е направил рекламация през гаранционния период, освен ако не е посочено друго по-долу. Ако рекламация, предявена по време на гаранционния срок в съответствие с Правилата за рекламация, е уредена чрез:

 1. ремонт на рекламираните стоки, този факт не засяга началото на Удължената гаранция,
 2. замяна на стоки, Удължената гаранция започва от деня, следващ деня, в който изтича гаранционният срок за заменените стоки,
 3. връщане на покупната цена, евентуално отказ от договора, Удължената гаранция се губи,
 4. предоставяне на разумна отстъпка от покупната цена, този факт не засяга началото на Удължената гаранция, но Удължената гаранция не покрива дефекти в стоки, за които е предоставена разумна отстъпка,
 5. обосновано отхвърляне на рекламацията, този факт не засяга началото на Удължената гаранция.

3. ИЗТИЧАНЕ НА УДЪЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЯ

3.1. Услугата Удължена гаранция изтича

 1. в края на договореното време,
 2. при оттегляне на някоя от договорните страни от договора,
 3. при отказ на купувача – потребител от договора за допълнителна услуга Удължена гаранция.

3.2. В случай на изтичане на Удължената гаранция съгласно буква b) и c) от предходната алинея, продавачът ще върне на купувача таксата за Удължената гаранция по начина и при условията, посочени в тези ОТУ. Разпоредбите на тези ОТУ относно отказа от договора не се засягат от това.

3.3. Купувачът – потребител има право да се откаже от договора за допълнителна услуга, без да посочва причина, в 14-дневен срок от датата на сключването му. Отказът само от договора за допълнителна услуга не засяга валидността на договора за покупка. Процедурата за отказ от договора за покупка съгласно настоящите ОТУ се прилага съответно и за отказ от допълнителния договор.

3.4. Ако една от договорните страни се откаже от договора, услугата за Удължена гаранция също се анулира и продавачът връща таксата за Удължена гаранция на купувача по начина и при условията, посочени в тези ОТУ. Разпоредбите на тези ОТУ относно отказа от договора не се засягат от това.

РАЗДЕЛ III.
ЗАСТРАХОВКА НА ПРАТКАТА

1. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВКАТА НА ПРАТКАТА, ДЕФИНИЦИИ

1.1. Услугата Застраховка на пратката означава дейността на продавача, състояща се в спешното получаване на уведомления за дефекти на стоката, причинени по време на транспортиране, и тяхното експедитивно отстраняване чрез замяна на стоките за нови извън процедурата за рекламация, по начина и при условията, посочени в този раздел (наричана по-долу „Застраховка на пратката“). Договорът за допълнителната услуга Застраховка на пратката не е застрахователен договор и така установените отношения между договорните страни не са застраховка по смисъла на общоприложимите правни разпоредби. Застраховката на пратката е търговска услуга, предлагана на купувача срещу заплащане.

1.2. Застраховката на пратката не ограничава и не обуславя отговорността на продавача за дефекти на стоките съгласно общоприложимите правни разпоредби и Правилата за рекламация.

1.3. Застраховката на пратката се отнася само

 1. за повреда или унищожаване на стоките, които вероятно са били причинени по време на транспорта;
 2. за стоките, които са предмет на договора за покупка, към който е сключен договорът за тази допълнителна услуга.

1.4. Искът по застраховката на пратката не може да бъде предявен

 1. за стоки или щети, различни от посочените в предходната алинея, или
 2. след изтичане на срока за предявяване на иск.

2. УСЛОВИЯ И НАЧИН ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСК ПО ЗАСТРАХОВКАТА НА ПРАТКАТА

2.1. Купувачът е длъжен да предяви иск по Застраховката на пратката при Продавача без ненужно забавяне, но не по-късно от следващия работен ден от доставката на стоката. Ако стоките се доставят на купувача поотделно, срокът за предявяване на иска тече за всяка от стоките поотделно.

2.2. Искът по Застраховката на пратката се предявява писмено по електронна поща на адреса на продавача: reklamacie@muziker.sk (наричан по-долу „уведомление“). Уведомлението съдържа идентификация на купувача, номер на фактурата и поръчката и подробно описание на повредата на стоката, включително фотодокументация.

2.3. След като продавачът получи уведомлението, страните се договарят за датата и начина на връщане на стоката на продавача. Продавачът ще изпрати новите стоки на купувача по същия начин, който купувачът е избрал в поръчката си, без ненужно забавяне, след като оригиналните стоки бъдат доставени обратно на продавача. В случай, че замяната на повредената стока с нова не е възможна поради разпродажба на наличностите или липса на стока, продавачът може да се договори с купувача за доставка на друга стока. Разходите, свързани с връщането на оригиналната и доставката на нова стока в рамките на Застраховката на пратката, се поемат от продавача.

2.4. Стоките, които се изпращат на купувача вместо оригиналните стоки, се покриват от Застраховката на пратката по същия начин като оригиналните стоки, автоматично и без задължение за допълнителни плащания.

3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

3.1. Купувачът – потребител има право да се откаже от договора за допълнителна услуга, без да посочва причина, в 14-дневен срок от датата на сключването му, но не по-късно от пълното ѝ предоставяне. Отказът само от договора за допълнителна услуга не засяга валидността на договора за покупка. Процедурата за отказ от договора за покупка съгласно настоящите ОТУ се прилага съответно за отказ от допълнителния договор.

3.2. От естеството и целта на услугата Застраховка на пратката следва, че началото на предоставянето ѝ е възможно само преди изтичане на срока за отказ от договора и че се счита за напълно предоставена с изтичането на срока, в който купувачът може да предяви иск по нея, или с доставката на нови или други стоки.

3.3. Продавачът уведомява купувача, че с даване на съгласие (изпращане на поръчката) за започване на предоставяне на услугата преди изтичане на срока за отказ от договора, купувачът губи правото да се откаже от договора за допълнителна услуга след пълното предоставяне на услугата.

3.4. С подаване на поръчката купувачът декларира, че

 1. е надлежно информиран за липсата на възможност за отказ от договора за допълнителна услуга съгласно предходната алинея и
 2. дава съгласие за започване на предоставянето на услугата Застраховка на пратката преди изтичането на срока за отказ от договора.

3.5. Това не засяга правото на купувача – потребител да се откаже от договора за покупка съгласно тези ОТУ нито правото му да предяви рекламация по реда на Правилата за рекламация. Ако купувачът се откаже от договора за покупка след изтичане на срока за предявяване на иск по тази допълнителна услуга, продавачът не е длъжен да върне плащането на купувача за услугата Застраховка на пратката.

РАЗДЕЛ IV.
ДОСТАВКА С ВНАСЯНЕ ВЪТРЕ В АПАРТАМЕНТА

1. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА УСЛУГАТА ДОСТАВКА С ВНАСЯНЕ ВЪТРЕ В АПАРТАМЕНТА

1.1. Услугата Доставка с внасяне въртре в апартамента (наричана по-долу „Доставка до апартамента“ или „Изнасяне“) означава дейността на превозвача, посреднична от продавача за купувача, състояща се от доставка на стоки извън обхвата на нормалната доставка, според заявката към апартамента, или подобни помещения, определени от купувача.

1.2. Доставката вътре в апартамента е търговска услуга, предлагана на купувача при заплащане.

1.3. Продавачът си запазва правото да предлага Доставка вътре в апартамента само в избрани от него държави и/или региони въз основа на определени от него недискриминационни критерии, както и правото да променя тези критерии по всяко време по свое усмотрение.

2. СРОК И НАЧИН ЗА ВНАСЯНЕ ВЪТРЕ В АПАРТАМЕНТА

2.1. Купувачът е длъжен да сътрудничи на превозвача и да създаде необходимите условия за доставяне на стоките въртре в апартамента. За тази цел купувачът е длъжен да осигури свободен достъп до помещенията, където ще бъдат доставени стоките, да осигури достатъчно пространство, включително преходни части, за обработка на стоките и при необходимост да вземе необходимите мерки за предотвратяване на щети ( например чрез покриване на пода, защита на ъглите на стените, чрез премахване на чупливи предмети около манипулирането със стоките и т.н.).

2.2. Нито продавачът, нито превозвачът не носят отговорност за невъзможността за предоставяне на услугата Изнасяне или за щетите, причинени от неоказване на необходимото съдействие. Купувачът също така е длъжен да компенсира щетите, причинени на продавача или превозвача, ако не предостави необходимото съдействие.

3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГA И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

3.1. Купувачът-потребителя има право да се откаже от договора за допълнителна услуга без да посочва причина в срок до 14 дни от датата на сключването му, но не по-късно от пълното му изпълнение. Отказването само от договора за допълнителна услуга не засяга продължителността на договора за покупка. Подходът при отказването от договора за покупко-продажба съгласно настоящите ОУ се използва по подходящ начин и за отказ от допълнителния договор.

3.2. От естеството и предназначението на услугата Доставка вътре в апартамента следва, че започването на предоставянето й е възможно само преди изтичането на срока за отказ от договора, както и че тя се счита за напълно предоставена с доставката на стоки до определеното място. За целите на този параграф стоките се считат за доставени, дори ако превозвачът се е опитал да ги достави, но не е било възможно да го изпълни поради неспазване на задълженията на купувача по параграф 2.1.

3.3. Продавачът уведомява купувача, че с даване на съгласие (изпращане на поръчка) за започване на предоставяне на услугата преди изтичане на срока за отказ от договора, купувачът губи правото да се откаже от договора за допълнителна услуга след пълното предоставяне на обслужването.

3.4. С изпращането на поръчката купувачът декларира, че

 1. е бил надлежно уведомен за невъзможността да се откаже от договора за допълнителна услуга съгласно предходната алинея и
 2. се съгласява да започне предоставянето на услугата Доставка вътре в апартамента преди изтичане на срока за отказ от договора.

3.5. Правото на купувача-потребител да се откаже от договора за покупка съгласно тези ОУ, не му предоставя правото да подаде рекламация съгласно Правила за рекламация, не се засяга от това.

Приложение № 4: Общи условия на програмата за лоялни клиенти Muziker SMILE

1. ОБХВАТ НА ПРИЛАГАНЕ И ДЕФИНИЦИИ

1.1. Настоящите Общи условия на програмата за лоялни клиенти MUZIKER SMILE (наричани по-долу „условия за членство“) уреждат условията за членство в програмата за лоялни клиенти MUZIKER SMILE (наричана по-долу „клуб“) и свързаните с това отношения между клуба оператор, който е Muziker, a.s., със седалище Drieňová 1H, 821 01 Братислава, Словашка република, IČO 35 840 773, регистрирано в Търговския регистър на Общински съд Братислава III, раздел: Sa, вписване №. 3337/B (наричан по-долу „оператора“) и член на клуба, който е физическо или юридическо лице, изразило воля да стане член на клуба и е изпълнило условията за членство (наричано по-долу като „член на клуба“ или „член“) (операторът и членът на клуба също поотделно „договаряща страна“ или заедно „договарящи страни“).

1.2. Системата за лоялни клиенти MUZIKER SMILE е система от предимства за клиентите на Muziker. Въпреки факта, че настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на страните по договора за покупко-продажба, сключен чрез електронния магазин, предимствата на клуба могат да се използват и във физическите обекти на продавача.

1.3. Тези условия за членство представляват неразделна част от настоящите Общи търговски условия, в които операторът се нарича още продавач. Членът на клуба не е задължително да бъде купувач по смисъла на тези ОТУ.

1.4. Термините, които не са дефинирани в това приложение, имат същото значение, дадено в първата част на Общите търговски условия, ако купувачът е потребител, или втората част на Общите търговски условия, ако купувачът е предприемач.

2. СЪЗДАВАНЕ, ВАЛИДНОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

2.1. Членството в клуба се създава чрез предоставяне на членска карта за лоялност (наричана по-долу „карта за лоялност“), която се доставя на члена по електронна поща (e-mail) след успешната регистрация на членството.

2.2. Членството може да бъде регистрирано като част от регистрацията на клиента на уебсайта или в някое от физическите локации на оператора, при създаване на поръчка или отделно. Освен това членството може да бъде регистрирано, така че клиент, който е създал клиентски акаунт в миналото, но без текуща регистрация в клуба, да изпрати нова поръчка в състояние на активно влизане в този акаунт. Регистрацията на акаунт в сайта на оператора не е възможна без регистрация в клуба.

2.3. Не е възможна регистрация на членство със задна дата. Също така не е възможно да поискаш обратно предимствата на клуба. Ако е регистрация в клуба по чл. 2.2. от изречение второ от настоящите условия за членство, членство в клуба няма да бъде установено по-рано от деня на изпращане на поръчката.

2.4. Членството е безплатно и е за неопределен период.

2.5. Членството в клуба, картата за лоялност и клубните предимства не могат да се прехвърлят.

2.6. Членството се прекратява при анулиране на членската регистрация от оператора. Операторът анулира членството въз основа на писмено предизвестие за прекратяване на членството от члена на клуба или по собствено решение. Операторът анулира членството по-специално в случай, че членът е нарушил условията за членство или ако операторът има основателни съмнения, че членът използва клуба в нарушение на общоприложимите законови разпоредби или за нарушаване на правата на трети страни, за помагачество на престъпно деяние или има обосновано подозрение, че реалният потребител на клуба или клиентския акаунт е лице, различно от регистрираното лице. Ако член на клуба прекрати членството, операторът ще анулира членството в разумен срок от датата на получаване на предизвестието за прекратяване на членството.

2.7. Независимо от начина и причината за прекратяване прекратяването на членството води до необратима загуба на всички неизползвани налични и запазени точки и деактивиране на картата за лоялност на члена.

3. ПРЕДИМСТВА ОТ ЧЛЕНСТВОТО В КЛУБА

3.1. Предимствата от членството в клуба са по-специално:

 1. Система от точки за лоялност,
 2. Удължен период за отказ от договора,
 3. Удължена гаранция
(наричани по-нататък „предимства от членството“).

3.2. Предимствата от членството според буква b) и c) от предходната алинея може да се използват само от член, който е потребител.

3.3. Изброените предимства по ал. 3.1 представляват минималния обхват на предимствата. Актуалният обхват на предимствата е публикуван на уебсайта на оператора. Операторът си запазва правото да променя обхвата на предимствата.

4. СИСТЕМА ОТ ТОЧКИ ЗА ЛОЯЛНОСТ

4.1. Системата от точки за лоялност означава система за лоялност за събиране на точки и прилагането им по начина и при условията, определени в настоящите условия за членство.

4.2. Членовете печелят точки чрез закупуване на стоки от оператора. Броят на точките, които членовете може да спечелят, след като са изпълнили условията, се изчислява според покупната цена на стоката, като членовете печелят по една точка за всяко платено евро. В случай че покупната цена на стоката е посочена във валута, различна от еврото, точките ще бъдат преобразувани по курса, използван в този момент от оператора, и купувачът може да ги види в пазарската кошница или по време на процеса на закупуване. За покупката на конкретен продукт операторът има право по свое усмотрение да кредитира различен брой точки (по-малко или повече) от посочения в настоящия параграф.

4.3. Условието за получаване на точки е

 1. при закупуване през електронния магазин: членство в клуба, притежание на карта за лоялност, регистрация за клиентски акаунт в уебсайта на оператора, реализация на покупката след влизане в клиентския акаунт и положителна стойност на точките, публикувана в детайлите за артикула в каталога от асортимента в електронния магазин;
 2. за покупки във физически търговски обекти: членство в клуба, доказателство за притежание на картата за лоялност (чрез представяне на картата за лоялност, представяне на номера на картата за лоялност или посочване на имейл адреса, свързан с регистрацията), валидна регистрация за клиентския акаунт на уебсайта на оператора и положителна стойност на точките, публикувана в детайлите за съответния артикул в каталога на асортимента на уебсайта на оператора.

4.4. Ако покупната цена за стоките е индивидуално договаряна или коригирана, или ако членът ползва талон за отстъпка за стока или за цялата поръчка, правото на получаване на точки, отнасящи се за дадената стока или поръчка може да бъде намалено или евентуално може да не възникне изобщо. Също така няма да възникне право да се получат точки за закупуване на стоки, които са предмет на поръчка, в която получени преди това точки са били използвани макар и частично. Точките не могат да се използват в поръчка, за която трябва да бъдат получени.

4.5. Ако договорът е сключен чрез електронния магазин, получените точки се начисляват на члена на клуба ни и той ще може да се разпорежда с тях най-рано след 30 дни от деня на получаване на стоката. Ако договорът е сключен във физически магазин, спечелените точки ще бъдат кредитирани на члена на клуба ни и той може да се разпорежда с тях незабавно; това не важи, ако клиентът е избрал опцията за плащане на вноски или по фактура. В този случай получените точки ще бъдат кредитирани на члена на клуба ни и той ще може да се разпорежда с тях най-рано след 30 дни от датата на получаване на плащането от оператора.

4.6. Актуалният брой налични точки ще бъде показан на члена на клуба в състояние на активно влизане в неговия клиентски акаунт или при пазаруване в някой от магазините на касовия бон за реализираната покупка, евентуално тази информация ще му бъде предоставена от персонала на физическия магазин по негово искане.

4.7. Ако членовете на клуба не направят нова покупка с помощта на картата за лоялност в статус на активно вписване или в магазина в рамките на 24 месеца от последната покупка, валидността на вече спечелените от тях точки ще изтече. Дали тази нова покупка води до натрупване на нови точки или се извършва чрез осребряване налични точки е без значение.

4.8. Получените точки може да се използват, като членът избере преди изпращане на поръчката колко налични точки ще използва в поръчката. Така избраният брой точки ще се отрази в намаление на покупната цена, като покупната цена се намалява с един евроцент за всяка използвана точка. По този начин е възможно да получите стоките дори безплатно, ако покупната цена бъде намалена на стойност € 0 (с думи: нула евро).

4.9. Получените точки може да се използват само чрез електронния магазин на оператора. Не е възможно да се използват точки при покупка във физическия магазин на оператора.

4.10. В случай на отказ от договора за покупка от една от страните по какъвто и да е начин операторът не е длъжен да върне използваните точки на члена на клуба. Ако членът на клуба не е намалил покупната цена на стойност 0 € чрез използване на точки и е платил намалена покупна цена, операторът ще възстанови плащането само в размер на намалената покупна цена.

5. УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

5.1. Членът на клуба има право да се откаже от договор, сключен чрез електронния магазин, без да посочва причина, и в периода след законоустановения 14-дневен срок за отказ от договора преди изтичането на 30 дни от датата на доставка на стоката (наричан по-нататък „удължен срок“).

5.2. Условието за упражняване на това право е членство в клуба, притежаване на карта за лоялност и изпращане на поръчката след влизане в клиентския акаунт. Правото на отказ от договора в удължения срок се отнася само за стоките, които са предмет на поръчката съгласно предходното изречение и които са неповредени и без следи от употреба в оригиналната опаковка.

5.3. В случай на отказ от договора в удължения срок, операторът няма да върне паричното плащане на члена на клуба, а ще му предостави финансов кредит в размер на покупната цена, който членът на клуба може да използва при следваща покупка от оператора.

5.4. Отказ от договора в удължения срок не е възможен в същите случаи, в които не е възможен отказът от договора в законоустановения срок. Останалите разпоредби на тези ОТУ за отказ от договора се прилагат съответно.

5.5. Това не засяга правото на купувача – потребител да се откаже от договора за покупка съгласно тези ОТУ нито правото му да предяви рекламация по реда на Правилата за рекламация.

6. УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

6.1. Допълнителната услуга Удължена гаранция се отнася за стоките, обхванати от гаранционен период от най-малко 24 месеца, ако са изпълнени условията, определени в този член 6.

6.2. Условието за възникване на Удължената гаранция е членство в клуба, притежаване на карта за лоялност и изпращане на поръчката след влизане в клиентския акаунт. Удължената гаранция важи само за стоките, които са предмет на поръчката съгласно предходното изречение.

6.3. Услугата Удължена гаранция се активира автоматично и безплатно на члена на клуба за период от една година. В случай, че членът на клуба е поръчал допълнителната услуга Удължена гаранция и срещу заплащане, евентуално извън това предимство от членството, тази поръчана Удължена гаранция се удължава с една година.

6.4. Разпоредбите на тези ОТУ относно допълнителната услуга Удължена гаранция се отнасят за Удължената гаранция, предоставяна на членовете на клуба.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. За отношенията между оператора и члена на клуба, неуредени от тези условия, се прилагат Общите търговски условия на оператора.

7.2. Операторът не носи отговорност за

 1. щети, причинени от злоупотреба с картата за лоялност;
 2. ограничения в използването на клуба по причини, предизвикани от трети лица (напр. търговски партньор на оператора);
 3. ограничения в използването на клуба по причини, възникнали независимо от волята или дейността на оператора.

7.3. Операторът има право да преустанови дейността на клуба или използването на предимствата от членството

 1. от съображения за сигурност;
 2. поради непреодолима сила;
 3. въз основа на решение на публичен орган;
 4. за да даде възможност за извършване на ремонти и работи, необходими за експлоатация, ревизия или поддръжка на техническото оборудване, позволяващо функционирането на клуба;
 5. по друга причина, свързана със законните интереси на оператора или на един или повече членове на клуба.

7.4. Операторът уведомява члена на клуба за спирането на дейността на клуба или ползването на предимствата на членството чрез съобщение, публикувано на сайта на оператора.